0935556555

Smile Golf. Luật Golf USGA 

– Smile Golf. Luật Golf USGA . Mở đầu

– Smile Golf.  Luật Golf 1-4 ( Các Quy tắc cơ bản của môn Golf )

– Smile Golf.  Luật 5-6 ( Chơi Một Vòng Đấu và một hố )

– Smile Golf. Luật Golf 7 – 11 (Đánh bóng)

– Smile Golf. Luật Golf 12 – 13 (Các luật riêng cho bẫy cát và khu vực gạt bóng)

– SmileGolf. Luật Golf 14 (Nhấc và đưa bóng quay lại cuộc chơi)

– Smile Golf. Luật 15 – 16 (Giải thoát không phạt)

– Smile Golf. Luật 17 – 19 (Giải thoát có phạt)

– SmileGolf. Luật Golf 20 (Quy Trình cho người chơi và Hội đồng khi có vấn đề trong việc áp dụng luật)

– Smile Golf. Luật Golf 21 – 24 ( Các thể thức chơi khác )

– Smile Golf. Luật Golf X ( Định nghĩa)

– Làm rõ luật golf 2019

Nguồn: Sưu Tầm

Add Your Comment